Søknadsskjema for barnehageåret 2022/2023

Frist for søknad barnehageåret 2022/2023 med oppstart i august er 1. mars 2022.

Søknadsskjema barnehageplass2022

Viser til Porsanger kommune sin hjemmeside for søknadsskjema til felles opptak. Bærtua er også med på hovedopptaket sammen med de andre barnehagene. De som søker første prioritert i Bærtua bør ta kontakt med oss i Bærtua før fristen for opptak går ut. 
Viser til vedtektene våre for prioritet ved opptak. 

OPPTAK AV BARN

1)     Barn med nedsatt funksjonsevne har i hht § 13, Lov om barnehager, rett til prioritet ved opptak samt barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4- 12 og 4- 4, 2 og 4 ledd. Søknad må foreligge innen fristen 1.mars.

 

2)   Barn av aksjonærene eller innmeldt av aksjonærer - gis prioritet ved opptak.

 

3)  Barn hjemmehørende i Lakselv.

 

 A)   Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en forsvarlig drift.

 

B)    Barn som allerede har plass, og søsken av barn som har plass i barnehagen.

 

C)   Barn av ansatte kan gis fortrinnsrett ved opptak, dersom der er viktig å få besatt stillinger.

 

D)   Ved opptak til samisk avdeling, forutsettes det at det er barn som har samisktalende i nærmeste familie.