SAU/ Samarbeidsutvalget

Barnehageloven § 4 sier; Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen , slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. I Saarela barnehage AS er foreldre, personal og eiere representert i SAU med 2 representanter hver.

Samarbeidsutvalget/ SAU skal etter § 2 siste ledd: - skal ha forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet go for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal med utgangspunkt i rammeplanen fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Øvrige saker av viktighet er: forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse m.v. Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier og kan melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, barnehagens vedtekter, forskrifter og barnehagens budsjett. Sau er barnehagens driftstyre.

Valgte representanter til Samarbeidsutvalget barnehageåret 2023/2024:

Personal: Lisbeth Nicolaisen og Trine G. Nilsen
Eierstyret: Ingri Karlsen og Lene Mari Jensen
FAU: Gry Synstrud og Siri Ulverud
Sekretær: Mona skanke, daglig leder

Nye representanter velges til høsten