Info om søknad for barnehageplass

Søknadsskjema barnehageplass2024

Bærtua barnehage er en privat barnehage hvor bedrifter og privatpersoner eier aksjene.

Selskapet er et ideelt aksjeselskap hvorav en aksje er lik en barnehageplass. 
Kriteriene for å få tildelt barnehageplass hos oss er nedfelt i vedtektene våre.

Aksjeplasser
I henhold til punkt 2 i vedtektene så vil søkere som er innmeldt av aksjonærer såkalt aksjeplass gi prioritet ved opptak.
Det er mange aksjonærer som låner bort aksjeplassen sin og må derfor tas kontakt med personlig for utlån. 
Ta kontakt med oss i barnehagen for å høre hvem som kan ha ledig aksje for utlån.
Hvis barnet får plass i barnehagen, har barnet automatisk plass frem til skolestart. 
Barnehageåret starter i midten av august og søknadsfristen er 1. mars. 

Utdrag fra barnehagens vedtekter:
5. OPPTAK AV BARN.
1) Barn med nedsatt funksjonsevne har i hht § 13, Lov om barnehager, rett til prioritet ved opptak samt barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4- 12 og 4- 4, 2 og 4 ledd. Søknad må foreligge innen fristen 1.mars.
2) Barn av aksjonærene eller innmeldt av aksjonærer - gis prioritet ved opptak.
3) Barn hjemmehørende i Lakselv
a) Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en forsvarlig drift.
b) Barn som allerede har plass, og søsken av barn som har plass i barnehagen.
c) Barn av ansatte kan gis fortrinnsrett ved opptak, dersom der er viktig å få besatt stillinger.
d) Ved opptak til samisk avdeling, forutsettes det at det er barn som har samisktalende i nærmeste familie.