Info om søknad for barnehageplass

Søknadsskjema barnehageplass2024

Bærtua barnehage er en privat barnehage hvor bedrifter og privatpersoner eier aksjene.

Selskapet er et ideelt aksjeselskap hvorav en aksje er lik en barnehageplass. 
Kriteriene for å få tildelt barnehageplass hos oss er nedfelt i vedtektene våre.

Aksjeplasser
I henhold til punkt 2 i vedtektene så vil søkere som er innmeldt av aksjonærer såkalt aksjeplass gi prioritet ved opptak.
Det er mange aksjonærer som låner bort aksjeplassen sin og må derfor tas kontakt med personlig for utlån. 
Ta kontakt med oss i barnehagen for å høre hvem som kan ha ledig aksje for utlån.
Hvis barnet får plass i barnehagen, har barnet automatisk plass frem til skolestart hvis ikke annet blir gitt beskjed om. 
Barnehageåret starter i midten av august og søknadsfristen er 1. mars. 

Utdrag fra barnehagens vedtekter:

5. OPPTAK AV BARN.

1)      §18: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak.
Barn det er fattet vedtak om etter Barnevernsloven §§ 5-1, 1 ledd bokstav a til d, 3-1 og 3-4 første ledd, bokstav b, er barn som har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Ved søknad innen 1. mars har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, vil etter søknad få rett til plass i barnehage fra august i samsvar med Barnehageloven §16.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

2)   Barn av aksjonærene eller innmeldt av aksjonærer - gis prioritet ved opptak.

3)  Barn hjemmehørende i Lakselv eller Porsanger

a)     Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en forsvarlig drift.

b)    Barn som allerede har midlertidig eller tidsbegrenset plass, og søsken av barn som har plass i barnehagen.

c)     Barn av ansatte kan gis fortrinnsrett ved opptak, dersom der er viktig å få besatt stillinger.

d)    Ved opptak til samisk avdeling, forutsettes det at det er barn som har samisktalende i nærmeste familie.

e)     Ved opptak til kvensk avdeling, forutsettes det at det er barn som har kvensk talende i nærmeste familie, eller har kvensk tilknytning.